INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV

 

   Comercializare și utilizare articole pirotehnice

CONDIŢII PRIVIND COMERCIALIZAREA OBIECTELOR ARTIZANALE
DE DISTRACŢIE PE BAZĂ DE AMESTECURI PIROTEHNICE

Obiectele artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice se pot comercializa către persoane fizice şi se pot folosi în public de către acestea numai în perioadele prevăzute în Lege şi în normele metodologice, astfel:

 • Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 se pot face doar în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare;
 • Articolele pirotehnice pot fi comercializate doar în spaţii destinate vânzării unor astfel de articole numai după obţinerea autorizaţiei de a le deţine şi comercializa din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean / Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi după obţinerea acordului unităţii inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în a cărei rază de competenţă funcţionează;

  Articolele pirotehnice se păstrează în încăperi construite după cum urmează:

 1. În clădiri cu spaţii comerciale în încăperile de comercializare, numai articole pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 100 kg;
 2. într-o încăpere alăturată spaţiului de comercializare care nu serveşte locuirii continue de către persoane , numai articole pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 500 kg;
 3. în clădiri nelocuite situate în zone populate sau într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale este admisă păstrarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 1000 kg.
 • Cantităţile mai mari decât cele prevăzute la aliniatul anterior şi articole pirotehnice din categoriile 2,3,4, P2, T1 şi T2 se păstrează numai în depozite de articole pirotehnice autorizate;
 • Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoane juridice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii; spaţiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja în afara imobilelor cu destinaţia de locuit;
 • Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 nu pot fi vândute sau puse în vreun alt fel la dispoziţia consumatorilor care au vârsta sub 16 ani;
 • Producătorii, importatorii şi distribuitorii nu pot vinde articole pirotehnice din categoriile 2,3 şi 4, articole pirotehnice de scenă, alte articole pirotehnice din categoria P2 şi nici nu le pot pune în vreun fel la dispoziţia vreunei persoane, cu excepţia pirotehnicienilor;
 • Spaţiile / construcţiile destinate depozitării / comercializării articolelor pirotehnice trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta.

CONDIŢII PRIVIND UTILIZAREA OBIECTELOR ARTIZANALE
DE DISTRACŢIE PE BAZĂ DE AMESTECURI PIROTEHNICE

Folosirea articolelor pirotehnice este interzisă în următoarele situaţii:

 • între orele 24.00 şi 6.00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
 • la o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
 • la o distanţă mai mica de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
 • la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
 • în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de piatră;
 • pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane ;
 • la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Conform Ordinului nr. 125/1378/2013 privind stabilirea activităţilor, altele decât activităţile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa aviaţiei şi privind aprobarea condiţiilor de autorizare a acestor activităţi, lansarea în spaţiul aerian a articolelor pirotehnice de divertisment clasificate, conform reglementărilor specifice, în categoriile 2, 3 sau 4 poate constitui, în anumite condiţii, un pericol pentru siguranţa aviaţiei. In acest context, este necesară obţinerea unei autorizări din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române.

Conform prevederilor art. 5 din H.G.R. nr. 95/2011, articolele pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1, T2 şi P2 pot fi folosite numai de către pirotehnicieni şi numai în scopul pentru care sunt destinate.

Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul Primăriei, al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean/ Bucureşti-Ilfov şi avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucurerşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Conform normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice aprobate prin Ordinul Nr. 1045/I.G. din 29 august 2007*, acordul se emite pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 2, la prezenta.

Anexa nr. 1

Încăperile în care se depozitează / comercializează articole pirotehnice trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în HGR nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și pirotehniștilor, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • să fie construite din materiale incombustibile și să aibă o singură ușă de acces confencționată din metal;
 • pardoseala trebuie să fie încombustibilă, plană și fără fisuri;
 • în aceste încăperi este interzisă păstrarea împreună cu materiile explozive a altor materiale și trebuie să existe mijloace pentru combaterea incendiilor corespunzătoare, verificate și accesibile în orice moment;
 • în aceste încăperi sunt interzise fumatul și utilizarea flăcării deschise;
 • distribuirea și evidența materiilor explozive din aceste încăperi se efectuează numai de persoane desemnate în scris de către conducătorul unității deținătoare de materii explozive;
 • articolele pirotehnice se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare cea mai mică a furnizorului.

În situaţia în care spaţiile / construcţiile respective se află simultan sub incidenţa prevederilor art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 1 din H.G.R. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare, acestea fac obiectul avizării şi autorizării din punct de vedere al securităţii la incendiu;


Anexa nr. 2

Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se emite pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip – două exemplare;

b) tabel cu datele tehnice ale produselor pirotehnice care urmează să fie folosite pentru desfăşurarea jocului de artificii, înscrise pe tipuri, categorii, calibre, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii – două exemplare;

c) declaraţie pe propria răspundere cuprinzând măsurile ce se vor asigura pentru prevenirea şi intervenţia în caz de incendiu, distrugeri sau vătămări corporale, cum ar fi forţele şi materialele folosite pentru intervenţie, modul de intervenţie, interzicerea accesului persoanelor neautorizate în perimetrul de siguranţă, semnată şiştampilată de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii – două exemplare;

d) plan de situaţie la scara de 1:500 cuprinzând zona de tragere, zona de cădere, perimetrul de siguranţă şi distanţele faţă de obiectivele care prezintă pericol de incendiu sau explozie specificate în legislaţia în vigoare, semnat şiştampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii – două exemplare;

e) copie de pe acordul administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială se va organiza jocul de artificii cu articole pirotehnice;

f) opis cu documentele depuse – două exemplare

Documentul în format pdf poate fi descarcat:

Utilizarea mijloacelor pirotehnice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/85393

sursa foto: expresspress6.rssing.com/

f
 
 

Contact